Skip to content

Financiën

Het mediaplatform Nieuwsplein33 is een publieke mediavoorziening en wordt gefinancierd via subsidies van de gemeenten Amersfoort en Leusden. 

Begroting

De kosten van de mediavoorziening bedragen per jaar ca. € 270.000,-. We gaan ervan uit dat per jaar ca. € 20.000,- aan reclame-inkomsten en of overige inkomsten omgezet kan worden waardoor per jaar € 250.000,- aan publieke financiering van de gemeenten Amersfoort en Leusden nodig is. De gemeenten worden gevraagd met elkaar te overleggen hoe ze samen dit totale bedrag verstrekken. Jaarlijks moet de subsidie geïndexeerd worden ter compensatie van prijsstijgingen.
De personeelslasten bedragen ca. € 219.000,-. Daarmee wordt een ongekend hoog percentage, ruim 80%, van het benodigde budget direct besteed aan journalistieke inzet. In onderstaande begroting zijn inkomsten en uitgaven aangegeven. 

Baten
Subsidie overheid
€ 250.000
Overige inkomsten
€ 20.000
Subtotaal
€ 270.000
Lasten
Personeelskosten
– € 219.000
Technische kosten
– € 26.500
Organisatiekosten
– € 16.000
Overige kosten
– € 8.500
Subtotaal
– € 270.000
Resultaat
€ 0

Financieringsbehoefte door gemeente

Mediaplatform Nieuwsplein33 is een nieuw initiatief en zal daardoor vooraf enkele investeringen moeten doen in (met name) technische faciliteiten. Deze faciliteiten worden over vijf jaar afgeschreven. De financieringsbehoefte is derhalve in het eerste jaar hoger dan in de jaren erna, te weten:

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Financieringsbehoefte:
€ 286.000
€ 241.000
€ 241.000
€ 241.000
€ 241.000

We gaan ervan uit dat de gemeenten in het eerste jaar 25% van het budget direct bij de start ter beschikking stellen om de aanloopkosten te kunnen bekostigen. Nieuwsplein33 is een geheel nieuw initiatief en kan 2 maanden na de aanwijzing en verstrekking van de subsidie operationeel zijn.

Eigen inbreng partners

Zoals in paragraaf 5.3 is aangeven dragen de partners via samenwerking in natura bij aan Nieuwsplein33. Het gaat om mensen, middelen, opleiding en huisvesting. In bijlage 3 is die bijdrage financieel vertaald. Het gaat om eigen budgetten van de partners die mede besteed worden aan het platform. De financiële waarde van de onderlinge beoogde samenwerking is indicatief begroot op € 341.000,-, waarmee de totale waarde van het platform ruim € 610.000,- bedraagt op jaarbasis. De gemeenten financieren daarvan € 250.000,-.


Ter duiding: RTV Utrecht heeft op dit moment al twee regioverslaggevers ingezet op Amersfoort en omgeving. Zij doen verslag voor de aanbodkanalen van RTV Utrecht (tv, radio, web en socials). Deze verslaggevers zullen straks gedetacheerd worden bij het platform en hun producties breder aanbieden, dus voor RTV Utrecht én Nieuwsplein33. Hetzelfde geldt voor de inbreng van BDUmedia en De Stadsbron.