Skip to content

Mediavoorziening

Gezien de trend in mediagebruik en de analyse van doelgroepen in Amersfoort en Leusden, is het kiezen voor onlinemedia een duidelijke zaak waarbij samenwerking met verschillende mediapartijen de content inhoudelijk versterkt. In dit hoofdstuk gaan we hier verder op in en zetten we uiteen hoe dit aangepakt wordt. Door de Mediaraad, het instrument voor publieke omroepen om vertegenwoordigers vanuit de maatschappij actief te betrekken bij de programmering van Nieuwsplein33, wordt het platform ook breed gedragen vanuit het Amersfoortse en Leusdense veld.

Het Mediaplatform

Het mediaplatform Amersfoort-Leusden (lees Nieuwsplein33) is een inhoudelijke visie op een eigentijdse lokale mediavoorziening van  BDUmedia (De Stad Amersfoort en Leusder Krant), De Stadsbron in Amersfoort en RTV Utrecht waarbij nauw wordt samengewerkt met Bibliotheek Eemland en andere partijen die zich aandienen. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsinstellingen, Archief Eemland en Het Utrechts Archief, waar een schat aan informatie ligt over deze regio.

Over de journalistiek op lokaal niveau wordt regelmatig de noodklok geluid. Krantenuitgevers verkeren al jaren in zwaar weer en op publieke omroepen wordt bezuinigd, met als gevolg dat redacties krimpen en onderwerpen die van belang zijn voor de burgers onder de radar verdwijnen. Tegenover de teloorgang van de traditionele media staat de opkomst van nieuwe online journalistieke diensten, zoals blogs, vlogs en community websites. Ook dat gebeurt op lokaal niveau, veelal met bijdragen van vrijwilligers. Het brengt een divers en wijdverspreid aanbod, maar zelden van voldoende journalistieke kwaliteit.
Het mediaplatform heeft geconstateerd dat er ook in Amersfoort en Leusden sprake is van deze zorgelijke mediatendens, met een verschraling van de lokale journalistiek tot gevolg. Bezuinigingen, minder reclame-inkomsten en de komst van nieuwe media zorgen voor ‘goedkopere’ journalistieke producties én voor een ander consumptiegedrag bij de nieuwsontvanger. 

Nieuwsplein33 wil met zijn interactieve mediaplatform deze handschoen oppakken door enerzijds nieuws en informatie multimediaal aan te bieden en anderzijds de content te professionaliseren, dus: meer nieuwsonderwerpen, meer verdieping en meer duiding over Amersfoortse en Leusdense zaken. De samenwerking tussen de genoemde journalistieke organisaties biedt bovendien een instrument om de lokale democratie beter te bewaken en inwoners beter te informeren. Verder menen wij dat goed geïnformeerde burgers ook beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en beter in staat zijn om echt nieuws te onderscheiden van het gewraakte fake news.

We zoeken nadrukkelijk de nieuwe media-kanalen (outlets) op om het nieuws en de informatie te verspreiden. Behalve een eigen website zal een app voor Amersfoort en Leusden worden ontwikkeld, alsmede een Twitteraccount en Instagram- Facebook- en YouTube-kanalen.  Het platform brengt onderwerpen in de vorm van video, geluid en tekst. Naast longreads (internetverhalen voorzien van audio en video) worden ook podcasts gemaakt en worden debatten georganiseerd over relevante onderwerpen voor de inwoners van Amersfoort en/of Leusden.
Nadrukkelijk worden geen aparte tv- en radioprogramma’s gemaakt die op vaste uren worden uitgezonden. Deze media vragen immers hoge investeringen voor apparatuur en infrastructuur, maar de vraag is ook of dat anno 2021 nog wel urgent is. Liever investeren we in professionele journalistiek die een breder publiek bereikt en die altijd online, live of uitgesteld, te zien, horen of te lezen is.

Bij de regionale omroep RTV Utrecht komen geregeld Amersfoortse en Leusdense onderwerpen aan bod. Deze tv-reportages en internetverhalen krijgen, wellicht in uitgebreidere vorm, straks een plek op het mediaplatform van Nieuwsplein 33. Maar het werkt ook omgekeerd. Het is te verwachten dat uitbreiding van de journalistieke mankracht middels dit platform tot meer aandacht voor Amersfoort en Leusden leidt op de mediakanalen van RTV Utrecht en zelfs landelijk opgepakt wordt dankzij de samenwerking van de regionale omroepen en de NOS. Het betekent een groter bereik en meer relevantie.

Nieuwsplein33 is een groeimodel waarvan de invulling niet voor de start al in beton gegoten kan worden. We streven er nadrukkelijk naar om periodiek de stand van zaken te evalueren en met de op te richten Mediaraad te bespreken of bepaalde activiteiten gehandhaafd moeten worden of dat er andere accenten moeten worden gelegd. Een voorbeeld: voor de culturele clubs in Amersfoort en Leusden kan het zeer aantrekkelijk zijn dat Nieuwsplein33 recensies gaat plaatsen van plaatselijke voorstellingen, festivals of exposities. Maar wanneer dit doel teveel middelen vraagt en ten koste gaat van andere journalistieke taken, zoals verdieping en analyse, dan zal moeten worden bijgestuurd of naar extra investeringen moeten worden gezocht. Met slimme marketing willen we de merknaam vergroten om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Nieuwsplein33 is naast haar journalistieke activiteiten ook actief betrokken bij het aanjagen van het publieke debat. Door deelname aan het platform geeft Bibliotheek Eemland invulling aan haar taken op het gebied van ontmoeting en debat waardoor inwoners gestimuleerd worden om deel te nemen aan opinievorming en debat.

De Mediaraad

De Mediawet bepaalt dat iedere publieke lokale omroep een Mediaraad moet hebben. Deze wordt benoemd door de gemeenten Amersfoort en Leusden. In deze raad zijn maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen vertegenwoordigd.
De samenstelling en representativiteit van de Mediaraad moet een goede afspiegeling zijn van de Amersfoortse en Leusdense samenleving, van leeftijd en leefstijl tot culturele stromingen. Wettelijk moet de zendgemachtigde garant staan voor een laagdrempelige, journalistieke basisvoorziening. De Mediaraad buigt zich over het programmabeleid voor de komende periode en evalueert de achterliggende periode. De raad vergadert doorgaans vier keer per jaar en de namen van de leden van de Mediaraad worden op ons platform vermeld.

Stromingen zijn: cultuur, jongeren, economie, sport, bewonersbelangen, milieu, zorg & welzijn.

We streven naar een raad van maximaal tien leden die een evenredige afspiegeling vormen van de bevolking van Amersfoort en Leusden. We zoeken nadrukkelijk niet naar burgers die alleen een deelbelang behartigen, maar naar kandidaten die vanuit de betrokkenheid met hun woonplaats de missie van het platform (breder nieuwsaanbod, meer verdieping en achtergrond) willen helpen te realiseren en uitdragen.
Het bestuur zal de raad samenstellen door rechtstreeks beoogde kandidaten te benaderen of via sollicitatieprocedures of een combinatie daarvan.

HOE GAAN WE HET DOEN?
BDUmedia, RTV Utrecht en De Stadsbron voorzien hun lezers, kijkers en luisteraars op dit moment ook al van nieuws en informatie, elk op zijn eigen wijze. Dat blijven zij doen. Nieuw is dat de partijen vanaf de start van Nieuwsplein33 samenwerkingspartners van het platform zullen zijn en dat hun relevante content straks ook te vinden is op het nieuwe mediaplatform van Nieuwsplein 33 en gecombineerd wordt met de content die speciaal voor het platform wordt gemaakt. En zoals geschreven: het geld dat beschikbaar komt moet maximaal gestoken worden in het opwaarderen van de journalistieke mankracht en informatievoorziening in Amersfoort en Leusden. Dus níet teveel in apparatuur, huisvesting, techniek of andere ondersteunende taken.

De samenwerkende partijen beschikken nu al over een basisinfrastructuur op het gebied van hardware, knowhow en kennis van het gebied Amersfoort-Leusden. Die zal uiteraard ten dienste wordt gesteld van deze nieuwe publieke taak. Daarmee wordt bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app, een internetsite en een redactie-systeem efficiënter en doeltreffender.

SAMENWERKEN
De nieuw te vormen platformredactie bestaat uit een mix van jong talent en ervaren kracht. De vaste formatie moet bestaan uit vijf personen onder wie een meewerkend voorman. Daarnaast zijn er stagemogelijkheden voor studenten van Hogeschool Utrecht, ROC en MBO. BDUmedia en RTV Utrecht zijn daartoe toegerust en gecertificeerd. Ook gaat het platform gebruik maken van de zogeheten burgerjournalisten die opgeleid worden door De Stadsbron. De drie mediapartijen (RTV Utrecht, De Stadsbron en Stad Amersfoort/Leusder Krant) voegen ook eigen medewerkers toe aan de platformredactie. En vanuit de redactie zal ook nadrukkelijk worden gezocht naar de samenwerking met andere (media)partijen in Amersfoort en Leusden. Zo zijn er in de aanloop naar de aanvraag al diverse gesprekken gevoerd met partijen als Amersfoort Gezien, SnapTV, SDGHUB en vertegenwoordigers van de lokale omroepen in Baarn, Soest en Bunschoten. Ook Archief Eemland ziet de initiatiefnemers als een potentiële partner. De reden moge duidelijk zijn.

ONAFHANKELIJK
Nieuwsplein33 maakt alle inhoud volgens journalistieke maatstaven, dus volledig onafhankelijk van commercie, sponsoren en overheden. Het platform helpt de inwoners van Amersfoort en Leusden zo hun mening beter te kunnen vormen. Goed geïnformeerde burgers kunnen immers beter deelnemen aan het maatschappelijk debat en ze worden hiermee beter beschermd tegen fake news.

Het mediaplatform zal dagelijks informatie brengen die relevant is voor de beide gemeenten. Het platform volgt de politiek op de voet en zal daarover onafhankelijk berichten, maar er zal ook volop aandacht zijn voor het culturele leven, het sociale domein, woningbouw, onderwijs, werkgelegenheid, enzovoort.

Alle nieuwsberichten en informatie zullen per outlet inhoudelijk niet verschillen, maar de diverse media vragen wel aanpassing in vorm en lengte. We maken dus voor Facebook een ander verhaal dan voor Instagram of Twitter. Op internet kun je beeld, audio en tekst samenvoegen. De app is toegankelijk en overzichtelijk ingericht en heeft bovendien een push-functie om nieuws snel onder de aandacht te kunnen brengen.
Bij de informatieverstrekking hoort ook een agendafunctie die enerzijds heel fijnmazig is (bij voorkeur op wijkniveau) en anderzijds de aandacht vestigt op culturele en andersoortige activiteiten, voor jong en oud.

Locatie

De beoogde centrale standplaats voor de redactie is het gebouw van samenwerkingspartner Bibliotheek Eemland. Zowel RTV Utrecht als BDUmedia hebben aangeven hier ook eigen journalisten te plaatsen, zodat het een broedplaats wordt van lokale journalistiek, waarbij journalisten elkaar ook kunnen versterken, hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van de lokale journalistiek. De locatie krijgt een open karakter, zodat inwoners iedere werkdag (op vaste tijdstippen) terecht kunnen om ideeën te delen of mee te denken over de aanpak van journalistieke onderwerpen. Op deze manier heeft ook de burger inspraak op de journalistieke – en indirect politieke – agenda.

Redactiestatuut

De medewerkers van Nieuwsplein33 werken onder een redactiestatuut, gebaseerd op een model van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het statuut waarborgt de onafhankelijkheid van het werken en het maken van journalistieke producties en inmenging c.q. beïnvloeding van derden, zoals commercie. Als de concessie gegeven is, zal het bestuur van de stichting het redactiestatuut vaststellen.