Skip to content

Beschrijving van de media-wettelijke organisatie (stichting) 

Artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet stelt de eis dat voor een aanwijzing instellingen in aanmerking komen die

  • een rechtspersoon zijn naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid;
  • zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en 
  • volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 


Stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden voldoet aan de gestelde eisen. De statuten van de stichting zijn derhalve bijgesloten. In de statuten is opgenomen dat de stichting zich kan richten op zowel de gemeente Amersfoort als op de gemeente Leusden. Op basis van artikel 2.64 geldt dat een instelling die de publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één gemeente alleen aangewezen wordt als de gemeenteraden van de desbetreffende gemeenten gezamenlijk het advies uitbrengen over de aanwijzing. Beide gemeenteraden wordt daarom gevraagd gelijktijdig dit advies uit te brengen. 

Stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden kent een bestuur dat bestaat uit vier personen. Het bestuur en de bestuurders hebben een eigen verantwoordelijkheid en functioneren daarmee onafhankelijk van de partners. Op basis van het door de Mediaraad vast te stellen aanbodbeleid voorziet de stichting onafhankelijk in het media-aanbod.

Beschrijving van de partners en hoe zich die tot de stichting en elkaar verhouden 

De vier partners fungeren, conform het advies van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur, als samenwerkingspartners en dat maakt het platform zo krachtig. De toegevoegde waarde van die samenwerking is minstens zo groot als wat via de bijdrage van de gemeenten gerealiseerd wordt. Zo wordt professionele kennis en kunde ingebracht en werken medewerkers van de vier betrokken partijen nauw samen met de journalisten van het platform. Alle content die individueel geproduceerd wordt, is ook beschikbaar voor het platform, vice versa. Het leidt tot meer synergie en meer bereik. Lees: relevantie.

Hoe we open staan voor samenwerking met andere partners

Zoals eerder omschreven staat Nieuwsplein33 open voor alle journalistieke samenwerkingspartners in beide gemeenten, maar ook voor partners die niet-journalistieke content leveren. Denk aan cultuur, onderwijs en archiefinstellingen. Samenwerkingen buiten Amersfoort en Leusden zijn nog niet aan de orde. Er zijn gesprekken geweest met de initiatiefnemers van de streekomroep, maar prioriteit heeft het bouwen van een professioneel en sterk inhoudelijk platform voor Amersfoort en Leusden. Contentuitwisseling behoort uiteraard altijd tot de mogelijkheden, maar hoeft niet persé in de vorm van een streekomroep.

Verantwoording

Jaarlijks zal het de stichting verantwoording afleggen via een jaarrekening, zoals het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen van het Commissariaat voor de Media voorschrijft. Ook zal op de website van Nieuwsplein33 een jaarbericht worden geplaatst. Hierin wordt verslag gedaan van het media-aanbod, het bereik en de activiteiten van de Mediaraad.

 

Bijlage Bezetting

Bijlage Redactiestatuut

 

Mediaraad in oprichting

Stroming die vertegenwoordigd wordt:
Naam:
Cultuur en kunst
Anton Groot (voorzitter)
Maatschappelijke zorg en welzijn
Carola Groenewoud
Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
Jasper van den Bovenkamp
Bewonersbelangen
Peter de Langen
Werkgevers
Peter van Breugel
Onderwijs en educatie
Maaike Swets
Etnische en culturele minderheden
Gul Dolap-Yavuz
Milieu en duurzaamheid
Henriëtte Former
Jongeren
Youri Thomas van der Plas
Sport en recreatie
Marc den Elzen